Ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu 30/05/2018
Ngày hết hạn 30/07/2018
Địa chỉ nhận ý kiến banbientap@sav.gov.vn
Tệp đính kèm Dự thảo V9 (trình Tổng KTNN CV 290).rar
Nội dung