Lào Cai: Những nỗ lực triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022

03/02/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Theo Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội khóa 14, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 về Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, với mục tiêu “Đổi mới, sáng tạo, phát triển toàn diện các mặt về kinh tế, xã hội, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, kết nối với các vùng phát triển, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị với nông thôn...”

Nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận công lý của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giúp đồng bào kịp thời tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý có chất lượng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi gặp vướng mắc về pháp luật, ngày 05/5/2022, Bộ Tư pháp đã có văn bản hướng dẫn số 1420/BTP-TGPL về việc thực hiện một số nội dung của Quyết định 1719/QĐ-TTg.
Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 16/3/2022 về tổ chức, triển khai thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, cùng hướng dẫn số 921/HD-STP ngày 10/10/2022 của Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lào Cai đã xây dựng Kế hoạch số 143/KH-TTTGPL ngày 14/10/2022 về triển khai thực hiện các hoạt động tại Nội dung 3 Tiểu dự án 1 Dự án 10 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022.
Với tổng nguồn lực thực hiện trong năm 2022 là 461.100.000đ, Trung tâm đã tổ chức thực hiện được 51 đợt truyền thông điểm về trợ giúp pháp lý tới 51 thôn, xã nghèo và đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh với hơn 2.040 lượt người tham dự, nhằm nâng cao nhận thức trợ giúp pháp lý điểm cho người dân nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Buổi truyền thông điểm tại thôn Phìn Hồ, xã Tả Phời

Qua các đợt truyền thông trực tiếp điểm, các trợ giúp viên pháp lý, báo cáo viên pháp luật của trung tâm và các chi nhánh đã truyền thông các quy định của Luật TGPL năm 2017 và các văn bản hướng dẫn; lồng ghép phổ biến các quy định pháp luật có liên quan thuộc lĩnh vực pháp luật về Hình sự, Dân sự; Hôn nhân và gia đình; Đất đai…nhằm giúp người dân được tiếp cận thông tin về trợ giúp pháp lý, hiểu biết về chính sách trợ giúp pháp lý và kịp thời thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý khi có vướng mắc pháp luật; cung cấp các mẫu đơn yêu cầu TGPL cùng với địa chỉ, số điện thoại của Trung tâm và các Chi nhánh TGPL trên địa bàn để người dân biết tìm đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu. Ngoài ra, các trợ giúp viên pháp lý còn giải thích, tháo gỡ nhiều vướng mắc về pháp luật xảy ra trong cuộc sống thường ngày cho người dân tại các buổi truyền thông.
Hội nghị tập huấn điểm tại huyện Bát Xát

Bên cạnh các đợt truyền thông điểm, Trung tâm còn tổ chức thành công 08 Hội nghị tập huấn điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại địa bàn 07 huyện và 01 thị xã Sa Pa cho 470 đại biểu là các trưởng thôn, trưởng bản và người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cơ sở, đây là những người có khả năng thông tin, giải thích về trợ giúp pháp lý và giới thiệu người dân đến địa chỉ của Trung tâm và các Chi nhánh trực thuộc Trung tâm trên địa bàn khi có vướng mắc về pháp luật.
Qua hội nghị, các đại biểu đã được tiếp cận về các quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 qua tài liệu hướng dẫn, qua các tình huống giả định và bộ câu hỏi trắc nghiệm về phạm vi, lĩnh vực, hình thức TGPL, về 14 nhóm đối tượng được hưởng dịch vụ TGPL, biết được các mẫu đơn yêu cầu TGPL, đơn rút yêu cầu TGPL, mẫu giấy giới thiệu về TGPL,… làm cầu nối giữa người dân với tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khi có vướng mắc về pháp luật.
Hội nghị tập huấn điểm tại thị xã Sa Pa

Mặc dù triển khai vào thời điểm cuối năm, thời điểm tổ chức ngày hội Đại đoàn kết của toàn dân, cùng với nhiều hoạt động của các ban ngành đoàn thể diễn ra, tỉ lệ người dân tham dự chưa cao, việc nắm bắt, hiểu biết về chính sách trợ giúp pháp lý của một số người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế, bởi thực tế vẫn còn nhiều người không biết chữ, không thông thạo tiếng phổ thông, còn phải thông qua phiên dịch, nhưng Trung tâm đã triển khai đầy đủ các hoạt động trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, tỷ lệ hoàn thành 100% theo Kế hoạch đề ra.
Bước sang năm 2023, Trung tâm tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động trợ giúp pháp lý, nhằm nâng cao nhận thức, thông tin về trợ giúp pháp lý và tăng cường khả năng thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý tới người dân nghèo, đồng bào các dân tộc thiếu số và miền núi nghèo thuộc các xã vùng III trong tỉnh./.
                   Nguyễn Thị Mai Hương - Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Lào Cai
 

Xem thêm »