Kết quả nổi bật trong công tác trợ giúp pháp lý 6 tháng đầu năm 2022 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Kạn

01/08/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo của Cục Trợ giúp pháp lý, lãnh đạo Sở Tư pháp và sự phối hợp của các cơ quan có liên quan trên bàn tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình dịch Covid diễn biến rất phức tạp ảnh hưởng đến kết quả hoạt động chung của đơn vị, nhưng với sự lãnh đạo, điều hành linh hoạt, bám sát các chương trình kế hoạch công tác năm, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước đạt được nhiều kết quả nổi bật

Về công tác tham mưu, ban hành văn bản: Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản: Kế hoạch về thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022; Kế hoạch về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022; Quyết định về kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bắc Kạn.
Trình Sở Tư pháp ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Trung tâm; Kế hoạch về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách và 20 năm ngày Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Kạn chính thức đi vào hoạt động; Báo cáo về kết quả công tác giảm nghèo năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
Tham mưu Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ban hành các văn bản: Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022; Kế hoạch kiểm tra kết quả công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022; Báo cáo kết quả triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh năm 2021; Quyết định về việc kiện toàn Tổ giúp việc cho Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bắc Kạn.
Ngoài ra, Trung tâm cũng đã ban hành các kế hoạch, quyết định, công văn triển khai các hoạt động về trợ giúp pháp lý.
          Về hướng dẫn nghiệp vụ: Công tác hướng dẫn về nghiệp vụ luôn được quan tâm thực hiện, Trung tâm đã ban hành văn bản về giao chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng; Chỉ đạo các Chi nhánh chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan liên quan thu thập thông tin, đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý để nâng cao số lượng về vụ việc tham gia tố tụng, đồng thời hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022.
          Về công tác bồi dưỡng, tập huấn: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2022 cho người thực hiện trợ giúp pháp lý và các chuyên viên của Trung tâm. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hiện vụ việc cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, đáp ứng nhu cầu về trợ giúp pháp lý cho các đối tượng yếu thế trên địa bàn. Ngoài ra, Trung tâm còn cử viên chức tham dự các Hội nghị tập huấn do Cục Trợ giúp pháp lý và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức.
Về kết quả thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý: Trong 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm thực hiện tiếp công dân tại trụ sở 122 lượt người; Hướng dẫn, giải đáp, cung cấp thông tin pháp luật 32 việc; Tiếp nhận và thực hiện 296 vụ việc/296 lượt người có đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý, trong đó kỳ trước chuyển sang 140 vụ việc, phát sinh trong kỳ 156 vụ việc; 154 vụ việc hoàn thành trong đó có 150 vụ việc tham gia tố tụng và 04 vụ việc tư vấn; Thực hiện thẩm định được 91 vụ việc tham gia tố tụng. Kết quả thẩm định về chất lượng 100% vụ việc trợ giúp pháp lý đều xếp loại đạt trở lên.
Về công tác phối hợp: Trung tâm đã có sự phối kết hợp thường xuyên và có hiệu quả với các cơ quan tiến hành tố tụng, do đó số vụ việc trợ giúp pháp lý do các cơ quan tiến hành tố tụng thông báo về trợ giúp pháp lý trong 6 tháng đầu năm là 124 vụ việc trên tổng số 152 vụ việc tham gia tố tụng do Trung tâm thụ lý. Bên cạnh đó, để nâng cao chất thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, Trung tâm đã phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Ngân Sơn tổ chức học hỏi, rút kinh nghiệm tại phiên tòa, qua đó đã đánh giá ưu điểm, rút kinh nghiệm những hạn chế trong quá trình tham gia bào chữa tại phiên tòa của Trợ giúp viên pháp lý, từ đó góp phần nâng cao chất lượng thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý.
Về công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý: Trong 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm đã phối hợp với UBND cấp xã và Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã trên địa bàn tỉnh tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý ở cơ sở tại 32 điểm/14 xã, cho 1.389 người tham dự; truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính tại 21 điểm/13 xã, cho 825 người tham dự; truyền thông về trợ giúp pháp lý cho phụ nữ tại 04 điểm/02 xã, cho 100 người tham dự. Tại các buổi truyền thông, đội ngũ báo cáo viên pháp luật của Trung tâm đã tuyên truyền các nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản pháp luật khác có liên quan trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý như Luật Hình sự, Dân sự, Hôn nhân gia đình. Đồng thời cấp phát 4.628 tờ gấp về trợ giúp pháp lý …Qua hoạt động truyền thông đã giúp cho người tham dự nắm được những nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, góp phần chuyển biến nhận thức tích cực, nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, giảm thiểu hành vi vi phạm pháp luật tại địa phương.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác trợ giúp pháp lý còn gặp một số khó khăn, hạn chế do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai các hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý, tổ chức các Hội nghị tập huấn, họp cơ quan, các phiên tòa xét xử phải tạm hoãn,... Số lượt tiếp công dân tại Trung tâm và các Chi nhánh chưa nhiều.
Từ kết quả đạt được, trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn tồn tại, đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2022; Tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, thu thập thông tin vụ việc tố tụng; Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý cho đối tượng người khuyết tật có khó khăn về tài chính và triển khai các hoạt động nghiệp vụ theo hướng tập trung thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của người được trợ giúp pháp lý, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng người yếu thế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

 
Nguồn: https://sotuphap.backan.gov.vn/

Xem thêm »