Tiền Giang: Kết quả thực hiện công tác trợ giúp pháp lý năm 2021

03/12/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Quyết định số 14/QĐ-STP ngày 19/01/2021 phê duyệt Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, năm 2021, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Tiền Giang (sau đây gọi là Trung tâm) đã triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được một số kết quả như sau:

1. Công tác triển khai, tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản về TGPL:
Trung tâm tiếp tục thực hiện và thường xuyên tuyên truyền Luật TGPL cùng với việc triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp Trung ương gồm có: Quyết định 1170/QĐ-BTP ngày 15/7/2021 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực TGPL; Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của TTg Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm TGPL.
Mặc khác, Trung tâm tham mưu Sở Tư pháp xây dựng trình UBND tỉnh ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản: Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 02/02/2021 triển khai thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 23/2/2021 thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác Phổ biến giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 26/3/2021 thực hiện Chương trình TGPL cho người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 31/3/2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021; Quyết định số 2601/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực TGPL và Kế hoạch số 35/KH-STP ngày 26/8/2021 về đánh giá chất lượng vụ việc TGPL.
Bên cạnh hoạt động chuyên môn, công tác tham mưu, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản về TGPL của Bộ Tư pháp, của UBND tỉnh, Hội đồng Phối hợp liên ngành về TGPL cũng được Trung tâm chú trọng, nhiều ý kiến đề xuất của Trung tâm đã được ghi nhận.
2. Công tác phối hợp thực hiện TGPL:
Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đã và đang ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động TGPL trên địa bàn tỉnh nói chung và hoạt động TGPL trong hoạt động tố tụng nói riêng. Lãnh đạo Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Tiền Giang đã tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch, đẩy mạnh, tăng cường công tác phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh theo Kế hoạch liên ngành số 01/KHPH-STP ngày 13/3/2018 giữa Hội LHPN và Sở Tư pháp; Kế hoạch số 60/CTPH-BTP-HLHPN ngày 05/01/2018 của Bộ Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về việc đẩy mạnh phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2018-2022; Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh thực hiện Kế hoạch số 14/KH-HĐPHLN ngày 23/2/2021 phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021. Trung tâm đã tiến hành rà soát và dán niêm yết công khai danh sách cùng số điện thoại liên lạc của các Trợ giúp viên pháp lý tại trụ sở các cơ quan tiến hành tố tụng, thông tin trên trang mạng của Cục TGPL; trang thông tin Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang và trang thông tin của Trung tâm TGPL tỉnh để người dân tiện theo dõi và liên hệ khi có nhu cầu về TGPL.
Song song với công tác phối hợp, Lãnh đạo Trung tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch, nhằm đẩy mạnh giải pháp đồng bộ, đảm bảo “mục tiêu kép” vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh vừa hoàn thành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2021 tại Công văn số 4958 /BTP-TGPL ngày 31/12/2020 của Bộ Tư pháp.
Trong đó:
+ Công tác phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn được duy trì đều đặn và thường xuyên, vì thế số vụ tham gia tố tụng của các trợ giúp viên pháp lý trong năm 2021: Trung tâm nhận 114 vụ việc yêu cầu cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng, trong đó pháp luật về hình sự 102 vụ; pháp luật về dân sự 12 vụ.
Ngoài ra còn 111 vụ việc của năm 2020 chuyển sang, như vậy nâng tổng số vụ việc 225 vụ, tăng 20 vụ so với cùng ký năm 2020 (225/205 vụ việc). Đã hoàn thành xong 95/225 vụ việc đạt tỷ lệ 42%.
+ Hoạt động tư vấn: 103 vụ việc dân sự thuộc các đối tượng khác.

 
Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tiền Giang tham gia bào chữa cho người được TGPL tại Phiên tòa

3. Công tác truyền thông về TGPL:
Trong năm 2021, Trung tâm phối hợp với Hội Liên Hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động được 03 đợt tại Huyện Gò Công Đông và Thành phố Mỹ Tho. Số lượng hơn 300 hội viên tham dự. 
Nội dung tuyên truyền về: Luật Trợ giúp pháp lý, đối tượng được trợ giúp pháp lý, lĩnh vực được trợ giúp pháp lý, trụ sở hoạt động của Trung tâm TGPL. Đặc biệt là tuyên truyền các nội dung phổ biến, thiết thực, gần gủi đến người dân về pháp luật hình sự (các nhóm tội phạm phổ biến nhiều nhất trong tình hình hiện nay là: Hiếp dâm trẻ em; Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi; Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi; an toàn giao thông), dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình, thừa kế, di chúc....cùng với vấn đề nóng nhất trong tình hình hiện nay là việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động tự do mất việc, gặp khó khăn do đại dịch covid-19; Đối tượng được nhận hỗ trợ; Điều kiện để người lao động tự do được nhận hỗ trợ; mức hỗ trợ, nơi nhận và thời gian nộp hồ sơ nhận hỗ trợ,...Trung tâm cũng đã cấp phát hơn 2.850 tờ rơi về các nội dung gồm: Thông tin về Trung tâm TGPL, thông tin về Cục TGPL, một số điều cần biết về TGPL, pháp luật về TGPL trong hoạt động tố tụng, trình tự thủ tục TGPL, các biện pháp bảo vệ và và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình và một số quy định về người khuyết tật.
Tại các đợt truyền thông TGPL này, hoạt động tư vấn pháp luật của Trung tâm đã góp phần giải quyết những vướng mắc, giảm bớt khiếu kiện, khiếu nại của đối tượng được TGPL trên từng địa bàn. Qua đó, góp phần chuyển biến nhận thức tích cực, nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của đối tượng được TGPL, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng an sinh xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật, tạo niềm tin của nhân dân với chính quyền, được các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao.
4. Kết quả thực hiện:
Với sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, viên chức của Trung tâm, từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận và thực hiện được 217 vụ việc cho 217 đối tượng có yêu cầu, trong đó: các đối tượng là trẻ em 39 trường hợp (TH), người có công với cách mạng 06 TH, hộ nghèo 12 TH, cận nghèo 08 TH, người khuyết tật 06 TH, người cao tuổi 09 TH, người bị buộc tội từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi 34 TH, và 103 TH thuộc đối tượng khác. Trong đó, pháp luật về hình sự 102 vụ; pháp luật về dân sự 115 vụ. Tăng 19 vụ việc so với năm 2020.

Có thể nói,  năm 2021 mặc dù tình hình dịch bệnh diễn ra hết sức phức tạp. Tuy nhiên với sự nỗ lực không ngừng của tập thể  Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Tiền Giang, hoạt động TGPL trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, chất lượng, vụ việc tham tố tụng đạt hiệu quả, nhiều vụ việc các ý kiến tranh tụng, đề xuất của trợ giúp viên pháp lý đã được cơ quan tiến hành tố tụng chấp nhận, bảo vệ thành công quyền, lợi ích hợp pháp cho các đối tượng trong các vụ án dân sự, bảo đảm được tính khách quan trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử vụ án, bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật, quyền tiếp cận công lý, góp phần xây dựng Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân./.
 
                             Thanh Trúc, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tiền Giang.
 

Xem thêm »