Tây Ninh: Sở Tư pháp tỉnh tổ chức đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2021

24/11/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Trên cơ sở Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý và Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã ban hành kế hoạch số 2155/KH-STP ngày 08/9/2021 về đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Trên cơ sở Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý (gọi tắt là Thông tư số 12/2018/TT-BTP) và Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý (gọi tắt là Thông tư số 03/2021/TT-BTP), Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã ban hành kế hoạch số 2155/KH-STP ngày 08/9/2021 về đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Theo Báo cáo kết quả thẩm định chất lượng vụ việc TGPL của Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tây Ninh thể hiện từ ngày 01/09/2020 – 31/8/2021, tổng số vụ việc TGPL hoàn thành bằng hình thức tham gia tố tụng là 182 vụ việc, gồm hình sự 137 vụ việc, dân sự 45 vụ việc. Đoàn đánh giá đã lựa chọn 30% trong tổng số vụ việc TGPL tương đương là 54 vụ việc, gồm hình sự 36 vụ việc, dân sự 18 vụ việc để đưa ra đánh giá chất lượng vụ việc TGPL theo quy định, đảm bảo 08/08 Trợ giúp viên pháp lý và 09/09 Luật sư thực hiện TGPL của Trung tâm TGPL nhà nước được đánh giá chất lượng vụ việc.
Việc tổ chức đánh giá chất lượng vụ việc TGPL được thực hiện đúng theo các nội dung được quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BTP, Thông tư số 03/2021/TT-BTP và đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch đã đề ra. Sở Tư pháp đã ban hành Bảng tiêu chí đánh giá chất lượng vụ việc TGPL, các Luật sư và Trợ giúp viên pháp lý không được tham gia đánh giá những vụ việc do chính mình thực hiện. Việc đánh giá đảm bảo trên cơ sở Bảng điểm, các tiêu chí đánh giá chất lượng vụ việc TGPL. Phương pháp đánh giá là trực tiếp kiểm tra hồ sơ vụ việc TGPL đã hoàn thành tại Trung tâm TGPL nhà nước, xem xét phiếu lấy ý kiến người được TGPL để tham khảo ý kiến phản hồi của người được TGPL có liên quan về chất lượng vụ việc TGPL.
Qua kết quả báo cáo của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh thì 54/54 vụ việc được đánh giá đều đạt chất lượng tốt, đạt tỷ lệ 100%. Khi thực hiện vụ việc TGPL, đội ngũ người thực hiện TGPL luôn nỗ lực nâng cao trình độ, uy tín nghề nghiệp TGPL; tận tâm, hết lòng yêu nghề; luôn rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, nhằm mang đến chất lượng tốt nhất cho người được TGPL.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng đánh giá chất lượng vụ việc TGPL đã đưa ra một số nội dung cần lưu ý khi thực hiện TGPL như có một số Luật sư khi thực hiện TGPL trong phiếu tiếp xúc với người được TGPL không thể hiện nội dung giải thích quyền và nghĩa vụ của người được TGPL.
Qua việc tổ chức đánh giá chất lượng vụ việc TGPL năm 2021, đã giúp cho Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tây Ninh tiếp tục đánh giá xác thực năng lực, kết quả thực hiện TGPL của người thực hiện TGPL; người thực hiện TGPL được nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ trong quá trình thực hiện TGPL. Hội đồng cũng kiến nghị Trung tâm TGPL nhà nước tiếp tục quán triệt, chỉ đạo người thực hiện TGPL phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những lưu ý đã chỉ ra nhằm đảm bảo cho chất lượng vụ việc TGPL hoàn thiện hơn trong thời gian tới.
 
Ngọc Linh - Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tây Ninh

Xem thêm »