Công văn của Bộ Tư pháp V/v bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tham gia tổ chức phiên tòa trực tuyến

27/02/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Bộ Tư pháp đã có Công văn số 503/BTP-TGPL ngày 23/02/2022 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Công văn số 546/BTP-TGPL ngày 25/02/2022 gửi Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tham gia tổ chức phiên tòa trực tuyến và thực hiện chuyển đổi số.

Chi tiết Công văn xem tại file đính kèm!

File đính kèm:

Xem thêm »