Quy tắc quốc tế về hành nghề của giới Luật sư

06/12/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Để tôn vinh nghề nghiệp, nâng cao uy tín và trách nhiệm nghề nghiệp, tạo cơ sở để những người làm nghề tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức trong hành nghề và trong đời sống xã hội, hiện nay đã có nhiều văn bản quy định quy tắc nghề nghiệp như (quy tắc nghề nghiệp luật sư, quy tắc nghề nghiệp công chứng viên, ngân hàng, thẩm phán, đấu giá viên…). Hiện nay, để bảo đảm triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý, Cục Trợ giúp pháp lý đang tham mưu xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy tắc nghề nghiệp trợ giúp viên pháp lý. Bài viết xin giới thiệu quy tắc quốc tế về hành nghề của giới luật sư làm tài liệu tham khảo khi xây dựng dự thảo Thông tư. Bản quy tắc này được thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu, quy định các chuẩn mực ứng xử cần thiết.

Nội dung bản quy tắc:

Luật sư trên toàn thế giới là những người hành nghề chuyên nghiệp, đặt lợi ích của khách hàng lên trên lợi ích của chính họ, đấu tranh để có được sự tôn trọng nhà nước pháp quyền. Họ phải kết hợp việc cập nhật liên tục pháp luật về sự phát triển của pháp luật với dịch vụ cung cấp cho khách hàng, tôn trọng tòa án  và khát vọng chính đáng để duy trì mức sống phù hợp. Giữa các yếu tố này thường có căng thẳng. Những nguyên tắc này nhằm mục đích thiết lập một khuôn khổ được chấp nhận chung để làm cơ sở cho các bộ quy tắc ứng xử có thể được thiết lập bởi các cơ quan thích hợp cho luật sư ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Ngoài ra, mục đích thông qua các Nguyên tắc Quốc tế này nhằm thúc đẩy và tăng cường các lý tưởng của giới luật sư                                            

 Những nguyên tắc quốc tế này không nhằm thay thế hoặc giới hạn nghĩa vụ của luật sư theo luật pháp hiện hành hoặc quy tắc ứng xử chuyên nghiệp. Chúng cũng không được sử dụng làm tiêu chí để áp đặt trách nhiệm pháp lý, chế tài hoặc biện pháp kỷ luật dưới bất kỳ hình thức nào

1. Độc lập

Một luật sư sẽ duy trì sự độc lập và được bảo vệ sự độc lập đó trong việc cung cấp cho khách hàng tư vấn và đại diện không thiên vị. Một luật sư sẽ thực hiện phán quyết chuyên môn độc lập, không thiên vị trong việc tư vấn cho khách hàng, bao gồm cả khả năng thành công của vụ việc của khách hàng.

2. Trung thực, liêm chính và công bằng

Luật sư luôn luôn duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về sự trung thực, liêm chính và công bằng đối với các khách hàng, tòa án, đồng nghiệp và tất cả những người mà luật sư có quan hệ chuyên môn.

3. Mâu thuẫn lợi ích

Luật sư sẽ không đảm nhận một vị trí trong đó lợi ích của khách hàng mâu thuẫn lợi ích của mình, luật sư khác trong cùng công ty hoặc khách hàng khác, trừ khi luật pháp cho phép, các quy tắc ứng xử chuyên nghiệp, hoặc nếu được phép, theo ủy quyền của khách hàng.

4. Bí mật nghề nghiệp

Luật sư phải luôn luôn bảo vệ và được bảo vệ bí mật về các vấn đề của khách hàng hiện tại hoặc khách hàng cũ, trừ khi luật pháp cho phép và/hoặc các quy tắc ứng xử chuyên nghiệp hiện hành cho phép áp dụng.

5. Lợi ích của khách hàng

Một luật sư sẽ coi lợi ích của khách hàng là tối quan trọng, luôn luôn không có mâu thuẫn với các nhiệm vụ của luật sư đối với tòa án và lợi ích của công lý, tuân thủ luật pháp và duy trì các chuẩn mực đạo đức.

6. Cam kết

Luật sư sẽ tôn trọng bất kỳ cam kết nào được đưa ra trong quá trình hành nghề luật sư kịp thời, cho đến khi cam kết được thực hiện, giải phóng hoặc bào chữa

7. Tự do của khách hàng

Một luật sư sẽ tôn trọng quyền tự do của khách hàng được đại diện bởi luật sư của sự lựa chọn của họ. Trừ khi bị ngăn chặn bởi các quy tắc ứng xử chuyên nghiệp hoặc theo luật, luật sư sẽ được tự do tiếp nhận hoặc từ chối một vụ án.

8. Tài sản của khách hàng và bên thứ ba

Một luật sư sẽ hạch toán kịp thời và trung thành và thận trọng nắm giữ bất kỳ tài sản nào của khách hàng hoặc bên thứ ba mà họ tin tưởng vào luật sư, và sẽ tách biệt với tài sản riêng của luật sư.

9. Năng lực

Một công việc luật sư sẽ được thực hiện một cách có thẩm quyền và kịp thời. Một luật sư sẽ không đảm nhận công việc mà luật sư không tin tưởng một cách hợp lý có thể được thực hiện theo cách đó.

10. Phí

Luật sư được hưởng một mức phí hợp lý cho công việc của họ, và sẽ không tính một khoản phí vô lý. Luật sư sẽ không kê các công việc không hợp lý để thu phí của khách hàng.

Phan Thị Thu Hà, Phòng Chính sách và quản lý nghiệp vụ TGPL

 

Xem thêm »