Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Lạng Sơn

02/07/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 đã được Bộ trưởng phê duyệt, Kế hoạch số 06/KH-CTGPL và Quyết định số 27/QĐ-CTGPL ngày 29/5/2020 của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý về việc kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Lạng Sơn, ngày 09/6/2020, Đoàn công tác của Cục Trợ giúp pháp lý do bà Vũ Thị Hoàng Hà - Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi nghe Báo cáo của Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Lạng Sơn về kết quả công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/3/2020,  Đoàn công tác đã trực tiếp xem một số hồ sơ vụ việc TGPL đã hoàn thành do Trung tâm thực hiện, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cũng như chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, giải đáp các đề xuất, kiến nghị của Trung tâm TGPL trong công tác TGPL.
Đoàn công tác đã làm việc với Sở Tư pháp, đại diện các thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh như Công an, Tòa án, Kiểm sát tỉnh và một số cơ quan có liên quan như: đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai công tác phối hợp TGPL. Thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC -TANDTC-VKSNDTC, Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quy chế phối hợp của Hội đồng phối hợp liên ngành (Quyết định số 14/QĐ-HĐPHLN ngày 31/01/2019). Trong thời gian qua, Hội đồng đã chỉ đạo Trung tâm phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện TGPL cho người được TGPL và nâng cao chất lượng vụ việc TGPL. Công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng ở Lạng Sơn đã đạt được những kết quả như: thay thế, cung cấp kịp thời các biểu mẫu theo quy định của Thông tư liên tịch số 10, danh sách người thực hiện TGPL cho các cơ quan tiến hành tố tụng; giải thích, chuyển gửi đối tượng, thông báo, thông tin về TGPL; thống kê, vào Sổ theo dõi vụ việc TGPL trong hoạt động tố tụng; thay thế, lắp mới các Bảng thông tin về TGPL, Hộp tin về TGPL; tạo điều kiện cho người thực hiện TGPL trong việc tham gia tố tụng, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp.
Đẩy mạnh thực hiện vụ việc TGPL, từ tháng 01/01/2019 đến 31/3/2020, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện 591 vụ việc, trong đó: tư vấn pháp luật: 47 vụ việc, tham gia tố tụng: 543 vụ việc; đại diện ngoài tố tụng: 01 vụ việc. Số lượng vụ việc TGPL bằng hình thức tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng liên tục tăng qua các năm. Các vụ việc TGPL được thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL.
 
Đồng chí Vũ Thị Hoàng Hà - Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo của đội ngũ viên chức của Trung tâm, các Trợ giúp viên pháp lý đã tập trung vào thực hiện vụ việc và chất lượng các vụ việc TGPL được nâng lên. Để công tác TGPL trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày càng phát triển bền vững trong thời gian tới, Trung tâm tích cực tham mưu với Sở Tư pháp trong tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật TGPL năm 2017 và các văn bản hướng dẫn; tiếp tục tập trung thực hiện vụ việc, nâng cao chất lượng  vụ việc TGPL; thực hiện ký hợp đồng với các luật sư có đủ điều kiện để bổ sung nguồn lực thực hiện TGPL tại địa phương, tăng cường thực hiện truyền thông về TGPL với những hình thức phù hợp, hiệu quả bảo đảm người dân ở các xã, thôn, bản vùng sâu, vùng xa hiểu được quyền được TGPL khi có vướng mắc pháp luật; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động TGPL…
Nguyễn Bích Ngọc – Văn phòng Cục
 

Xem thêm »