Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Bình Định.

23/08/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2023, Đoàn công tác của Cục TGPL làm việc với Sở Tư pháp và Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bình Định (Trung tâm) trong ngày 18/8/2023. Đoàn công tác do đồng chí Cù Thu Anh - Cục trưởng Cục TGPL làm Trưởng đoàn và các thành viên khác trong Đoàn là đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc Cục gồm Phòng Tài chính và quản lý chất lượng TGPL, Phòng Chính sách và quản lý nghiệp vụ TGPL, Trung tâm thông tin, dữ liệu TGPL.

Ngày 18/8/2023, tại trụ sở của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định, Cục TGPL đã có buổi làm việc với Sở Tư pháp và Trung tâm về việc kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Dân – Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Lê Thành Trung – Giám đốc Trung tâm cùng các phòng chuyên môn, các trợ giúp viên pháp, chuyên viên của Trung tâm. Đoàn công tác đã kiểm tra về nhiều nội dung liên quan đến việc thực hiện Luật TGPL năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sự phối hợp với các cơ quan, trong đó có cơ quan tiến hành tố tụng, các tổ chức tham gia TGPL, hoạt động quản lý chất lượng vụ việc TGPL, đánh giá hiệu quả, xác định vụ việc TGPL tham gia tố tụng thành công, hồ sơ nghiệp vụ TGPL, công tác truyền thông về TGPL, việc tổ chức, thực hiện hoạt động TGPL trong các Chương trình mục tiêu quốc gia; hoạt động triển khai nội dung TGPL tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/1/2023 của Chỉnh phủ… Thay mặt Trung tâm, đồng chí Lê Thành Trung - Giám đốc Trung tâm đã báo cáo khái quát kết quả hoạt động TGPL của Trung tâm trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 như sau:

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được kiện toàn với 01 Giám đốc, 02 Phó giám đốc, 04 Phòng chuyên môn, 05 Chi nhánh; Cơ sở vật chất của Trung tâm được bảo đảm, trụ sở của Trung tâm được bố trí nằm trong cùng khuôn viên của Sở Tư pháp, địa điểm nằm ở phố lớn, trung tâm của Thành phố nên thuận tiện cho người dân đến yêu cầu TGPL. Tại trụ sở của Trung tâm có niêm yết bảng thông tin về TGPL để người dân dễ dàng tra cứu thông tin và tiếp cận dịch vụ TGPL khi có nhu cầu. Hoạt động TGPL được Trung tâm tích cực đẩy mạnh trong đó tập trung chủ yếu thực hiện vụ việc tham gia tố tụng, trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 Trung tâm đã thực hiện được 561 vụ việc tham gia tố tụng chia ra theo lĩnh vực gồm: lĩnh vực hình sự 489 vụ việc; lĩnh vực dân sự 70 vụ việc; lĩnh vực hành chính 01 vụ việc, lĩnh vực pháp luật khác 01 vụ việc. Năm 2022: 100% trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm hoàn thành chỉ tiêu trong đó có 07 trợ giúp viên pháp lý đạt chỉ tiêu tốt.
Bên cạnh việc tập trung thực hiện hoạt động nghiệp vụ TGPL, công tác phối hợp liên ngành trong hoạt động tố tụng, triển khai Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15/12/2021 của liên tịch Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ quốc phòng, Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến, công tác truyền thông về TGPL cũng được Trung tâm chú trọng thực hiện và mang lại kết quả tích cực.
Nhìn chung, công tác TGPL tại tỉnh Bình Định đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo từ các cấp chính quyền, từng bước khẳng định được vị trí, vai trò của công tác TGPL tại địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác TGPL trên địa bàn tỉnh Bình Định hiện nay còn tồn tại một số khó khăn như: số lượng vụ việc TGPL trong đó có số lượng vụ việc tham gia tố tụng nhất là vụ việc tham gia tố tụng trong lĩnh vực dân sự vẫn còn thấp, hồ sơ nghiệp vụ TGPL của Trung tâm cần khắc phục một số nội dung, sự phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan, tổ chức hữu quan trong hoạt động TGPL đôi lúc còn thiếu tính kịp thời và đồng bộ, chưa tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động TGPL…

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động TGPL, ý kiến của Lãnh đạo Sở Tư pháp, Lãnh đạo và cán bộ Trung tâm, ý kiến của thành viên trong Đoàn, thay mặt cho Đoàn công tác, đồng chí Cù Thu Anh - Cục trưởng Cục TGPL ghi nhận những kết quả mà Trung tâm đã đạt được trong thời gian vừa qua, số vụ việc trợ giúp pháp lý nhất là vụ việc tham gia tố tụng tăng qua các năm và năm sau cao hơn năm trước.
Trong thời gian tới, đồng chí Cù Thu Anh đề nghị Trung tâm tiếp tục chú trọng thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý trong đó có vụ việc tham gia tố tụng trong lĩnh vực dân sự để đáp ứng nhiều hơn nữa nhu cầu TGPL của người dân trên địa bàn tỉnh, ngoài ra, đồng chí Cù Thu Anh cũng đã trao đổi, tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiện nay về công tác TGPL trên địa bàn tỉnh Bình Định đồng thời hướng dẫn, giải đáp những kiến nghị của Trung tâm.
Để công tác TGPL trên địa bàn tỉnh ngày một phát triển, đồng chí Cù Thu Anh đề nghị Sở Tư pháp tỉnh Bình Định tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về TGPL tại địa phương nhất là việc triển khai thực hiện các nội dung về TGPL đã được quy định trong những văn bản lớn của Đảng và Nhà nước ta như: Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 có giao nhiệm vụ về TGPL và các văn bản của Bộ Tư pháp chỉ đạo địa phương về hoạt động TGPL.
 Đề nghị Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bình Định tích cực tham mưu Sở Tư pháp trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật TGPL năm 2017 và các văn bản có liên quan, chủ động triển khai những nội dung về TGPL trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, tăng cường mối liên hệ chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan để thực hiện tốt hơn nữa công tác TGPL trong hoạt động tố tụng, đồng thời tích cực phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp xã trong hoạt động thông tin, giới thiệu vụ việc TGPL theo quy định của Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý để tránh bỏ sót đối tượng được TGPL, triển khai cơ chế để người thực hiện TGPL trực tại Tòa án phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, sớm triển khai thực hiện phiên tòa trực tuyến đặt tại Trung tâm.
Mỹ Diệu

Xem thêm »