Thông báo phát sóng phóng sự trợ giúp pháp lý cho trẻ em trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1)

Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 đã quy định tất cả trẻ em đều được trợ giúp pháp lý. Việt Nam đã nội luật hoá ở mức cao nhất quyền được trợ giúp pháp lý đối với trẻ em (dưới 16 tuổi) theo công ước quốc tế về quyền trẻ em. Để có góc nhìn về thực tiễn công tác trợ giúp pháp lý cho trẻ em, trân trọng thông báo tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ, ngành Tư pháp quan tâm theo dõi phóng sự "Trợ giúp pháp lý cho trẻ em" do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) thực hiện tại đây
Trân trọng!

Từ ngày : 08/06/2021

Đến ngày : 31/12/2021