Thông báo điểm kiểm tra kết quả tập sự TGPL năm 2020

Cục trợ giúp pháp lý thông báo điểm kiểm tra kết quả tập sự TGPL năm 2020
Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm

Trân trọng!

Từ ngày : 29/12/2020

Đến ngày : 13/01/2021