Đường link chương trình "Nhà nước và pháp luật" phát sóng trên kênh THLC có nội dung về công tác hỗ trợ tư vấn pháp lý hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

Hưởng ứng ngày Pháp luật nhà nước CHXHCN Việt Nam 09/11/2020 Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng gửi tới các đồng chí đường link phát sóng chuyên mục "Hỗ trợ tư vấn về pháp lý" về hoạt động trợ giúp pháp lý trong chương trình "Nhà nước và pháp luật" phát sóng trên kênh THLC
Đường link chi tiết : http://laocaitv.vn/chuyen-de-chuyen-muc/nha-nuoc-va-phap-luat-ho-tro-tu-van-phap-ly-9112020

Trân trọng kính mời các đồng chí đón xem!

Từ ngày : 11/11/2020

Đến ngày : 30/11/2020