Thông báo về việc hướng dẫn thống kê đối với một vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công, hiệu quả đáp ứng nhiều tiêu chí theo Phụ lục số 01 của Công văn số 427/CTGPL- TC&QLCL.

Kính gửi: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh/thành phố
Ngày 16/10/2020, Cục Trợ giúp pháp lý có Công văn số 427/CTGPL- TC&QLCL thực hiện thống kê vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện việc thống kê, hiện có một số Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước phản ánh trường hợp thống kê một vụ việc nhưng có thể đáp ứng nhiều tiêu chí theo Phụ lục số 01 của Công văn. Vì vậy, để bảo đảm việc thống kê được chính xác số liệu, Trung tâm thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý đã gửi vào hộp thư điện tử (Email) của các Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước về việc hướng dẫn thống kê đối với một vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công, hiệu quả đáp ứng nhiều tiêu chí theo Phụ lục số 01 của Công văn số 427/CTGPL- TC&QLCL.
Đề nghị các Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước kiểm tra hộp thư điện tử (Email) để thực hiện việc thống kê bảo đảm đầy đủ, chính xác và kịp thời. 

Trân trọng thông báo!
 

Từ ngày : 10/11/2020

Đến ngày : 20/11/2020