Thông báo về việc báo cáo sơ kết 1 năm triển khai Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL; thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thống kê trong lĩnh vực TGPL

Để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường hiệu quả công tác quản lý về hoạt động trợ giúp pháp lý, đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện một số nội dung...
(Chi tiết nội dung văn bản xin vui lòng xem tại file đính kèm)

Từ ngày : 18/09/2020

Đến ngày : 18/09/2020