Thông báo về việc tham gia ý kiến, góp ý đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng văn bản, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan/đơn vị tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư. Văn bản góp ý đề nghị gửi về Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp, 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội và địa chỉ email: lanbn@moj.gov.vn trước ngày 20/09/2020.
Chi tiết nội dung văn bản xin vui lòng xem tại file đính kèm
Trân trọng!

Từ ngày : 16/09/2020

Đến ngày : 30/09/2020