Thông báo phê duyệt Kê hoạch tổ chức kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2020

Chi tiết nội dung xin vui lòng xem tại file đính kèm.
Trân trọng!

Từ ngày : 18/08/2020

Đến ngày : 31/08/2020