Thông báo về việc Lấy ý kiến dự thảo Đề án “Nâng cao vai trò, hiện đại hóa, phát triển trợ giúp pháp lý đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Triển khai Chương trình số 82-CTr/BCS ngày 22/5/2023 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Quyết định số 764/QĐ-BTP ngày 22/5/2023 của Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới, Bộ Tư pháp đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Nâng cao vai trò, hiện đại hóa, phát triển trợ giúp pháp lý đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. (Tại file đính kèm). 
Để bảo đảm tiến độ và chất lượng văn bản, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan/Đơn vị góp ý đối với dự thảo Quyết định. Văn bản góp ý đề nghị gửi về Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp, 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội và địa chỉ email: ctgpl@moj.gov.vn. (trước ngày 24/7/2024).
(Xin gửi: Công văn lấy ý kiến; Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Dự thảo Tờ trình).
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan/Đơn vị./.

Từ ngày : 10/07/2024

Đến ngày : 31/07/2024