Thông báo kết quả kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2023

Xem chi tiết tại file đính kèm./.
 

Từ ngày : 02/04/2024

Đến ngày : 20/04/2024