Công văn số 764/BTP-TGPL về việc hướng dẫn triển khai nội dung trợ giúp pháp lý tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Từ ngày : 26/02/2024

Đến ngày : 30/03/2024