Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2023 thông báo điểm các bài kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2023

Chi tiết xem tại file đính kèm. 

Từ ngày : 06/02/2024

Đến ngày : 22/02/2024