Thông báo về việc tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý năm 2022

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý, Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp (được phê duyệt theo Quyết định số 80/QĐ-CTGPL ngày 23/12/2022 của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý), căn cứ số lượng người làm việc được giao năm 2022 và nhu cầu về nhân sự của Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý (Trung tâm), Trung tâm tổ chức tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau:
- Số lượng viên chức cần tuyển dụng: 03 người;
- Vị trí tuyển dụng: 01 Chuyên viên xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về trợ giúp pháp lý; 01 Chuyên viên tiếp nhận và xử lý thông tin trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, thông tin về nghiệp vụ và chất lượng TGPL; 01 Chuyên viên hành chính tổng hợp.

Xem chi tiết tại file đính kèm./.

Từ ngày : 10/01/2023

Đến ngày : 23/01/2023