Thông báo về việc góp ý dự thảo Công văn ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2023

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Trợ giúp pháp lý (được phê duyệt tại Quyết định số 136/QĐ-BTP ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Cục Trợ giúp pháp lý đã xây dựng dự thảo Công văn của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2023. (Dự thảo Công văn theo file đính kèm). Để việc xây dựng văn bản bảo đảm chất lượng và tính khả thi, Cục Trợ giúp pháp lý đề nghị Trung tâm TGPL nhà nước các tỉnh/thành phố góp ý về dự thảo Công văn nêu trên (gửi kèm theo Công văn này). Văn bản góp ý đề nghị gửi về Cục Trợ giúp pháp lý (60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội) và theo địa chỉ: huyenntt4@moj.gov.vn trước ngày 11/11/2022. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh cần trao đổi, thảo luận đề nghị Quý đơn vị liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, chuyên viên Cục Trợ giúp pháp lý qua số điện thoại 024.62739645 hoặc số di động 035.940.8384.
Trân trọng!

Từ ngày : 08/11/2022

Đến ngày : 30/11/2022