Công văn hưởng ứng Ngày vì người nghèo và Ngày Pháp luật Việt Nam

Thiết thực hưởng ứng "Ngày vì người nghèo" (17/10) và 10 năm "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (09/11), nhằm giúp đỡ cho người được trợ giúp pháp lý nói chung và người thuộc hộ nghèo nói riêng, ngày 28/9/2022, Cục Trợ giúp pháp lý đã có Công văn số 449/CTGPL-CS&QLNV gửi Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tổ chức triển khai các hoạt động: truyền thông về trợ giúp pháp lý; tích cực thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý là người nghèo và các diện đối tượng khác; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác trợ giúp pháp lý; tích cực viết tin, bài trên các Trang thông tin điện tử về gương người tốt việc tốt. Bên cạnh đó, đối với các địa phương chưa triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 1603/CTPH-BTP-TANDC ngày 19/5/2022 giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án thì khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng của Tòa án nhân dân tỉnh để sớm tham mưu trình Lãnh đạo Sở Tư pháp, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình tại địa phương, tăng cường việc chuyển gửi, giới thiệu vụ việc có người thuộc diện trợ giúp pháp lý từ Tòa án các cấp ở địa phương sang Trung tâm trợ giúp pháp lý và Chi nhánh của Trung tâm.
Chi tiết: xem file đính kèm.
 

Từ ngày : 06/10/2022

Đến ngày : 13/10/2022