Quyết định số 1946/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 03 tháng 10 năm 2022 về việc phê duyệt kết quả kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2022

Chi tiết quyết định vui lòng xem tại tệp đính kèm!

Từ ngày : 05/10/2022

Đến ngày : 11/10/2022