Thông báo kết quả điểm phúc tra bài kiểm tra viết kỳ kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2022

Chi tiết vui lòng xem tại tệp đính kèm./.

Từ ngày : 14/09/2022

Đến ngày : 30/09/2022