Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2022

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

Từ ngày : 23/06/2022

Đến ngày : 30/07/2022