Quyết định số 1382/QĐ-HĐKT Phê duyệt Danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2022

Chi tiết Quyết định xem tại file đính kèm.

Từ ngày : 23/06/2022

Đến ngày : 23/07/2022