Hướng dẫn thực hiện nội dung về trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (giai đoạn 1 từ 2021 đến 2025)

Từ ngày : 13/05/2022

Đến ngày : 13/05/2022