Thông báo V/v lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công

Để triển khai thực hiện Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công (sau đây viết tắt là dự thảo Quyết định).
Để việc xây dựng văn bản bảo đảm chất lượng và tính khả thi, Bộ Tư pháp đề nghị Quý cơ quan tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định (dự thảo Quyết định và dự thảo Tờ trình gửi kèm theo Công văn này). Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (qua Cục Trợ giúp pháp lý), 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội và theo địa chỉ: lttha2@moj.gov.vn trước ngày 11/10/2021. Trong trường hợp cần trao đổi chi tiết, đề nghị liên hệ đồng chí Thanh Hà, chuyên viên Cục Trợ giúp pháp lý, số điện thoại 0462.739.645.
(Kèm theo hồ sơ dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công)

Từ ngày : 05/10/2021

Đến ngày : 31/10/2021