Văn bản hợp nhất Thông tư Hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

Chi tiết, phụ lục xem tại file đính kèm!