Công văn 475/CTGPL-TC&QLCL V/v lấy ý kiến dự thảo chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2022

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Trợ giúp pháp lý (được phê duyệt tại Quyết định số 176/QĐ-BTP ngày 05/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Cục Trợ giúp pháp lý đã xây dựng dự thảo Công văn của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2022.

Chi tiết xem tại file đính kèm