Quyết định số 291/QĐ-HĐPH Ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2022

Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2022

Chi tiết xem tại file đính kèm