Công văn số 1068/BTP-TGPL V/v đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2022

Thực hiện Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý, trên cơ sở Kế hoạch tổ chức kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2022, Bộ tư pháp dự kiến tổ chức kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý vào tháng 6-7 năm 2022. Để chuẩn bị cho việc tổ chức kiểm tra, đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số công việc

Chi tiết tại file đính kèm