Công văn số 1179/QĐ-BTP Quyết định về việc ban hành Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công

Ban hành kèm theo Quyết định này "Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công"

Chi tiết xem tại file đính kèm