Công văn số 2037/BTP-HĐKT V/v tổ chức kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2022

Thực hiện Kế hoạch tổ chức kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 572/QĐ-BTP ngày 06/04/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2022 thông báo về một số nội dung liên quan đến việc tổ chức kỳ kiểm tra

Chi tiết xem tại file đính kèm