Bạc Liêu: Ban hành Kế hoạch thực hiện trợ giúp pháp lý theo quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

Ngày 02/02/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 157/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025 (Nội dung số 3 thuộc Tiểu Dự án của Dự án 10 Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Mục đích và yêu cầu của Kế hoạch: Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý; bảo đảm công bằng trong tiếp cận công lý của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng các mô hình điểm giúp đồng bào kịp thời tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi gặp vướng mắc, tranh chấp pháp luật; tăng cường sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện trợ giúp pháp lý cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Phạm vi thực hiện: Các xã, phường, thị trấn vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
Đối tượng thực hiện: Trưởng ấp, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cơ sở, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số; người thực hiện trợ giúp pháp lý và cán bộ các cơ quan liên quan.
Theo đó, nội dung của Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện giai đoạn I từ năm 2021- 2025, cụ thể như sau:
1. Nâng cao nhận thức trợ giúp pháp lý điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Tổ chức các cuộc khảo sát, nói chuyện chuyên đề phổ biến pháp luật, cung cấp thông tin truyền thông trực tiếp điểm về trợ giúp pháp lý tại vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
2. Tổ chức tập huấn điểm về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số, tập huấn điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
Tập huấn về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực dân sự, hình sự, hành chính cho đồng bào dân tộc thiểu số, chuyên đề, chuyên sâu, tập huấn về các kỹ năng phối hợp, cung cấp thông tin điểm về trợ giúp pháp lý tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý, cán bộ các cơ quan có liên quan. Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức trợ giúp pháp lý điểm cho Trưởng ấp, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cơ sở, người có liên quan tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số để có khả năng cung cấp thông tin, giải thích về trợ giúp pháp lý cho người dân và giới thiệu cho người dân thuộc diện được trợ giúp pháp lý đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước khi gặp vướng mắc pháp luật, làm cầu nối giữa người dân với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức điểm về trợ giúp pháp lý cho người tiến hành tố tụng, cán bộ có liên quan về cung cấp thông tin, thông báo, giải thích trợ giúp pháp lý giúp người thuộc diện trợ giúp pháp lý trong vụ việc tố tụng tiếp cận với dịch vụ trợ giúp pháp lý.
3. Xây dựng các Chương trình về trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số được phát sóng ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Khảo sát, thực hiện các cuộc hội nghị chuyên đề điểm cung cấp thông tin, kết nối cộng đồng về trợ giúp pháp lý cho người thực hiện trợ giúp pháp lý, cán bộ thuộc các cơ quan có liên quan, trưởng ấp, người có uy tín trong cộng đồng… tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số
4. Tổ chức chuyên đề trợ giúp pháp lý điểm kết nối cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
5. Biên soạn, cung cấp các tài liệu truyền thông về chính sách trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số.
Ngoài ra, tại Kế hoạch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và thời gian thực hiện nhiệm vụ cụ thể./.

 
(Hồng Như)