Họp Tổ soạn thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng và nội dung, hình thức, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tư pháp năm 2022, Cục Trợ giúp pháp lý được Lãnh đạo Bộ giao chủ trì tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng và nội dung, hình thức, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý (sau đây gọi tắt là Thông tư).

Sáng ngày 04/8/2022, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức cuộc họp Tổ soạn thảo Thông tư. Mục đích của cuộc họp là lấy ý kiến của các thành viên Tổ soạn thảo về dự thảo Thông tư để Cục Trợ giúp pháp lý tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành theo đúng kế hoạch đề ra. Cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Cù Thu Anh - Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Tổ trưởng Tổ soạn thảo. Sau khi nghe đại diện thành viên Tổ soạn thảo trình bày báo cáo định hướng xây dựng dự thảo Thông tư, những nội dung cơ bản của Dự thảo Thông tư, các thành viên tham dự đã trao đổi, thảo luận về các nội dung trong Thông tư.
 
Đồng chí Cù Thu Anh - Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Tổ trưởng Tổ soạn thảo tại buổi làm việc

Các ý kiến đều thống nhất rằng rất cần thiết ban hành Thông tư để hướng dẫn áp dụng thống nhất quy định thi, xét thăng hạng đối với chức danh nghề nghiệp trợ giúp pháp lý và cũng để bảo đảm quyền lợi, chế độ đối với đội ngũ trợ giúp viên pháp lý. Để bảo đảm nội dung Thông tư khả thi, phù hợp với thực tiễn một số thành viên tham dự cho rằng cân nhắc điều kiện, tiêu chuẩn dự xét thăng hạng bảo đảm tính khải thi, có tính đến tiêu chí hành nghề trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý mà trợ giúp viên pháp lý có thể đạt được. Kết luận cuộc họp, đồng chí Cù Thu Anh đề nghị các thành viên trong Tổ soạn thảo tiếp tục nghiên cứu các ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo gửi lấy ý kiến theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

       Văn phòng Cục, Cục Trợ giúp pháp lý.