Quảng Bình: Sở Tư pháp và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ký kết Kế hoạch phối hợp công tác giai đoạn 2022 – 2025

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 10/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình về phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, an ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và miền núi tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về tổ chức tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, ngày 22/11/2022, tại trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Sở Tư pháp và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và trợ giúp pháp lý (TGPL) tại khu vực biên giới tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022 - 2025.

Tham dự và đồng chủ trì Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp có đồng chí Trương Quang Sáng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp và đồng chí Đại tá Lê Văn Tiến - Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; tham dự Lễ ký kết còn có đồng chí Trần Hữu Dân - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Thượng tá Ngô Minh Điền - Phó Chính ủy, đồng chí Đại tá Đặng Văn Hoàng - Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đồng chí đại diện lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các phòng, tổ chức, đơn vị tham mưu thuộc Sở Tư pháp (Phòng PBGDPL, Trung tâm TGPL nhà nước) và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (Phòng Chính trị, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm).
 
Đồng chí Đại tá Lê Văn Tiến, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và đồng chí Trương Quang Sáng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp ký kết Kế hoạch phối hợp

Mục đích Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp là nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản pháp luật quy định về biên giới, lãnh thổ; nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật và công tác trợ giúp pháp lý cho người dân ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới; xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ, phát huy vai trò của ngành Tư pháp và lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và công tác trợ giúp pháp lý; góp phần hoàn thành mục tiêu phấn đấu 100% người dân ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh đều được phổ biến giáo dục pháp luật và đảm bảo 100% người thuộc diện được trợ giúp pháp lý ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh đều được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu.
 
Lãnh đạo hai cơ quan, đơn vị chứng kiến ký kết Kế hoạch phối hợp

Việc ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tại khu vực biên giới tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022 - 2025 sẽ tạo cơ sở pháp lý, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và nỗ lực của đội ngũ cán bộ ngành Tư pháp và lực lượng Bộ đội Biên phòng từ tỉnh đến cơ sở, qua đó sẽ giúp người dân ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh tiếp cận kịp thời các quy định pháp luật, nhất là các quy định pháp luật về biên giới, lãnh thổ, các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người dân vùng núi, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. Đồng thời, tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động TGPL chất lượng cho người dân trên địa bàn, góp phần thúc đẩy nâng cao dân trí pháp luật, sự tuân thủ pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật đối với người dân vùng núi, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới./.
 
Nguyễn Bá Thành - Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Quảng Bình