Long An: Tập huấn nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật cho người dân trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thủ Thừa

Ngày 17/11/2022, Sở Tư pháp phối hợp với UBND huyện, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Long An, phòng Tư pháp và Trung tâm Văn hóa-Thông tin huyện Thủ Thừa tổ chức buổi tập huấn truyền thông tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật (TCPL) cho người dân trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Tham dự buổi tập huấn có lãnh đạo UBND huyện, phòng Tư pháp, các cơ quan ban ngành cấp huyện cùng hơn 180 cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện cùng tham dự.

Hội nghị nhằm triển  khai  thực  hiện  nghiêm  túc, đầy  đủ,  hiệu  quả cho  cán  bộ  nòng  cốt  cấp  xã, cấp  huyện  trên  địa  bàn  huyện  nắm  bắt  Quyết  định  số:  25/2021/QĐ-TTg  ngày  22/7/2021  của  Thủ  tướng  Chính  phủ  quy  định  về  xã,  phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL, Thông tư số 09/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg  gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả tiêu chí TCPL trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.
 

Các Đại biểu tham dự hội nghị

Trước khi kết thúc hội nghị, bà Đặng Kim Hà –Trợ giúp viên pháp lý –Trung tâm TGPLNN tỉnh Long An đã triển khai những quy định cơ bản của luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) đến các đại biểu, những đối tượng cụ thể được TGPL và cách thức để được hỗ trợ TGPL miễn phí tại Trung tâm TGPLNN tỉnh.
 
Bà Đặng Kim Hà –Trợ giúp viên pháp lý –Trung tâm TGPLNN tỉnh Long An đã triển khai những quy định cơ bản của luật TGPL

Tâm An - Trung tâm TGPLNN tỉnh Long An