QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2007/QĐ-BTP NGÀY 01/6/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Về việc ban hành một số biểu mẫu dùng trong hoạt động trợ giúp pháp lý

 QUYẾT ĐỊNH

SỐ 03/2007/QĐ-BTP NGÀY 01/6/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Về việc ban hành một số biểu mẫu dùng trong hoạt động trợ giúp pháp lý

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý;

Căn cứ Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành và thống nhất áp dụng trong toàn quốc mẫu Thẻ Trợ giúp viên pháp lý (Mẫu TP-TGPL-1) và mẫu Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý (Mẫu TP-TGPL-2).

Điều 2. Ban hành để thống nhất áp dụng trong toàn quốc các biểu mẫu về sự tham gia trợ giúp pháp lý của tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp:

            1. Đơn đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (Mẫu TP-TGPL-3A);

            2. Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (Mẫu TP-TGPL-3B);

            3. Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (Mẫu TP-TGPL-3C);

            4. Thông báo chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý (Mẫu TP-TGPL-3D);

            5. Quyết định thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (Mẫu TP-TGPL-3Đ).

            Điều 3. Ban hành để thống nhất áp dụng trong toàn quốc biểu mẫu cử người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng:

1. Quyết định cử Trợ giúp viên pháp lý/luật sư cộng tác viên tham gia tố tụng (Mẫu TP-TGPL-4A);

2. Quyết định thay thế Trợ giúp viên pháp lý/luật sư cộng tác viên tham gia tố tụng (Mẫu TP-TGPL-4B).

Điều 4. Giao Cục Trợ giúp pháp lý thống nhất quản lý, phát hành miễn phí Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, phôi Thẻ Trợ giúp viên pháp lý theo mẫu quy định tại Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 6. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Công báo;

- Ban XDPL VPCP;

- Website của Chính phủ;

- Website của Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, Cục TGPL.

 

 

 

BỘ TRƯỞNG

 

 

(Đã Ký)

 

 

 

Uông Chu Lưu