Bạc Liêu: Kiểm tra công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-HĐPHLN ngày 29/9/2021 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bạc Liêu (sau đây gọi tắt là Hội đồng), trong hai ngày 07 và 08/10/2021, Đoàn kiểm tra của Hội đồng do ông Lâm Quốc Tải, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng tiến hành kiểm tra kết quả công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng tại 03 cơ quan gồm: Tòa án nhân dân huyện Phước Long, Tòa án nhân dân huyện Hòa Bình và Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu.

Tại các buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã được nghe báo cáo của các đơn vị và trực tiếp tiến hành kiểm tra hồ sơ tố tụng, sổ theo dõi vụ việc TGPL. Kết quả kiểm tra tại các đơn vị cho thấy, về cơ bản các đơn vị đã thực hiện đầy đủ các nội dung phối hợp theo quy định của Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 10) và Quy chế số 01/QCPH-STP-TAND ngày 27/4/2021 giữa Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu về thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng hình sự, dân sự và hành chính. Cụ thể, các đơn vị đã thực hiện đầy đủ việc quán triểt, triển khai các nội dung phối hợp theo Thông tư liên tịch số 10 và các văn bản chỉ đạo của ngành Tòa án đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị; niêm yết công khai Bảng thông tin, Hộp tin về TGPL tại trụ sở đơn vị; việc cấp giấy chứng nhận tham gia tố tụng và giao nhận các văn bản tố tụng cho người thực hiện TGPL đều được các đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng thời gian quy định.
 
Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra thực tế việc niêm yết bảng thông tin
và hộp tin trợ giúp pháp lý tại Tòa án nhân dân huyện Phước Long

Kết thúc các buổi làm việc, ông Lâm Quốc Tải, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng đã có những kết luận, đánh giá cao công tác chuẩn bị và kết quả hoạt động phối hợp liên ngành về  TGPL trong hoạt động tố tụng tại Tòa án nhân dân huyện Phước Long, Tòa án nhân dân huyện Hòa Bình và Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp như: Số lượng vụ việc có đối tượng được TGPL còn ít so với tổng số vụ án thụ lý; một số hồ sơ chưa thể hiện được việc người tiến hành tố tụng đã cung cấp thông tin, giải thích về TGPL cho người bị buộc tội, bị hại, đương sự trong vụ án; việc gửi văn bản thông tin về TGPL cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh thuộc Trung tâm về những trường hợp thuộc diện được TGPL nhưng chưa có yêu cầu TGPL chưa thực hiện theo quy định.
Đoàn Kiểm tra đề nghị 03 cơ quan này cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Thông tư liên tịch số 10 và các văn bản chỉ đạo của ngành mình đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các ngành thành viên để việc phối hợp được chặt chẽ, tránh bỏ sót đối tượng thuộc diện được TGPL; tiếp tục phát huy những ưu điểm, đồng thời khắc phục có hiệu quả những hạn chế, phối hợp tốt với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh thuộc Trung tâm để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL trên địa bàn trong thời gian tới./
 
Trịnh Hồng Như - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bạc Liêu.