Tuyên Quang triển khai công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2021

Ngày 21/01/2021, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Dự Hội nghị có gần 80 đại biểu là Lãnh đạo các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh và thành viên Tổ giúp việc của Hội đồng; Lãnh đạo các phòng Nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Lãnh đạo các Tòa chuyên trách thuộc Tòa án nhân dân tỉnh; Luật sư các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan: Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cấp huyện; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và các Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá kết quả công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh năm 2020, xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. 
Thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng và Kế hoạch công tác năm 2020 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh: Các cơ quan thành viên Hội đồng đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc ngành, các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác phối hợp tại các cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã xử lý kịp thời các thông tin, thông báo về trợ giúp pháp lý, đáp ứng 100% yêu cầu trợ giúp pháp lý của người dân, trong đó tỷ lệ người được trợ giúp pháp lý từ giai đoạn điều tra chiếm gần 90% so với tổng số vụ việc do Trung tâm thực hiện; Công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, người tiến hành tố tụng và người thực hiện trợ giúp pháp lý được thực hiện đúng quy định của pháp luật, có nền nếp và hiệu quả. Trong quá trình tham gia tố tụng, người thực hiện trợ giúp pháp lý và người tiến hành tố tụng đã phối hợp, trao đổi kịp thời những nội dung có liên quan góp phần cho vụ án được giải quyết nghiêm minh, khách quan, đúng quy định pháp luật. Việc phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông và hướng dẫn về trợ giúp pháp lý được tăng cường...
Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định trong việc thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018, nhưng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Hội đồng chưa thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý ít; số người đã được trợ giúp pháp lý so với số người thuộc diện được trợ giúp pháp lý còn thấp; thực hiện quy định thông tin, thông báo về trợ giúp pháp lý và giao văn bản tố tụng của một số cơ quan với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước có lúc chưa kịp thời; việc áp dụng các biểu mẫu của một số đơn vị còn lúng túng...

 

 
Hội nghị đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, đặc biệt tập trung làm rõ những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, góp phần nâng cao số lượng, chất lượng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dân.
 

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Các đại biểu đã tham gia ý kiến và nhất trí thông qua Kế hoạch công tác năm 2021 của Hội đồng, trong đó đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và một số giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trong thời gian tới như: Tăng cường và phát huy trách nhiệm của các cơ quan thành viên Hội đồng; kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong công tác; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và phổ biến, quán triệt các quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý, pháp luật về tố tụng; thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong công tác và chú trọng công tác khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp tích cực trong công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý; đồng thời tăng cường đào tạo, bổ sung đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý, đáp ứng yêu cầu trợ giúp pháp lý của người dân và nâng cao hiệu quả phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng./.

                                                                                                                Lâm Phương - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang