Giới thiệu Tài liệu tập huấn “Kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính” và “Kỹ năng trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực gia đình”

Để nâng cao kỹ năng cho các địa phương trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật và nạn nhân bạo lực gia đình, cung cấp thông tin, kiến thức, hướng dẫn, hỗ trợ tập huấn viên sử dụng Tài liệu và tiến hành tập huấn một cách khoa học, hiệu quả,được sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) trong khuôn khổ dựu án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” do Liên minh Châu Âu tài trợ (EU JULE), các chuyên gia UNDP đã phối hợp với Cục Trợ giúp pháp lý xây dựng cuốn Tài liệu “Kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính”,“Kỹ năng trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực gia đình”

Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 và thay thế Luật Trợ giúp pháp lý số 69/2006/QH11. Luật Trợ giúp pháp lý 2017 gồm 14 diện người được trợ giúp pháp lý, trong đó có người khuyết tật có khó khăn về tài chính và nạn nhân bạo lực gia đình có khó khăn về tài chính.
Để nâng cao kỹ năng cho các địa phương trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật và nạn nhân bạo lực gia đình, cung cấp thông tin, kiến thức, hướng dẫn, hỗ trợ tập huấn viên sử dụng Tài liệu và tiến hành tập huấn một cách khoa học, hiệu quả,được sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) trong khuôn khổ dựu án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” do Liên minh Châu Âu tài trợ (EU JULE), các chuyên gia UNDP đã phối hợp với Cục Trợ giúp pháp lý xây dựng cuốn Tài liệu“Kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính”, “Kỹ năng trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực gia đình” (gồm 02 loại tài liệu dành cho người thực hiện trợ giúp pháp lý và cho tập huấn viên). Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng giới thiệu tới độc giả các tài liệu này gồm (link download bên dưới):
  • Tài liệu tập huấn “Kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính”(dành cho người thực hiện trợ giúp pháp lý).
  • Tài liệu tập huấn “Kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính”(dành cho tập huấn viên).
  • Tài liệu tập huấn “Kỹ năng trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực gia đình”(dành cho người thực hiện trợ giúp pháp lý).
  • Tài liệu tập huấn “Kỹ năng trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực gia đình”(dành cho tập huấn viên).