Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp: Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại Quảng Bình

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-CTGPL ngày 26/5/2023 của Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp về kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Quảng Bình, ngày 12/6/2023, Đoàn kiểm tra của Cục Trợ giúp pháp lý do đồng chí Cù Thu Anh, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Quảng Bình (Đoàn kiểm tra).

Tham dự buổi kiểm tra về phía Sở Tư pháp có đồng chí Trần Chí Tiến, TUV, Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Trương Quang Sáng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, phụ trách lĩnh vực hoạt động trợ giúp pháp lý; lãnh đạo Văn Phòng Sở, Phòng PBGDPL Sở Tư pháp và lãnh đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.
Theo Kế hoạch Đoàn kiểm tra làm việc với Sở Tư pháp về 06 nội dung: (1) Kế hoạch, các hoạt động triển khai Luật TGPL năm 2017 và các văn bản hướng dẫn chi tiết; (2) Tổ chức tham gia TGPL tại địa phương; (3) Về tổ chức và hoạt động phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tại địa phương; (4) Kết quả quản lý và đánh giá chất lượng vụ việc TGPL; đánh giá hiệu quả, xác định vụ việc TGPL tham gia tố tụng thành công; (5) Tổ chức, thực hiện hoạt động TGPL trong các Chương trình mục tiêu quốc gia; (6) Hoạt động triển khai nội dung TGPL tại Nghị quyết số 01/NQ-CP.
Đồng thời, Đoàn kiểm tra cũng đã kiểm tra đối với Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh về thực trạng tổ chức bộ máy của Trung tâm TGPL nhà nước; thực trạng trợ giúp viên pháp lý chưa qua đào tạo nghề Luật sư; số chuyên viên đang tập sự TGPL; thực trạng và nhu cầu về nguồn lực cho hoạt động TGPL tại địa phương, khó khăn và đề xuất kiến nghị; kết quả hoạt động TGPL (từ 01/01/2022 đến 31/12/2022); việc phối hợp của Trung tâm theo Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP và một số nội dung khác liên quan đến hoạt động TGPL.
Tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã nghe Báo cáo của Sở Tư pháp về kết quả thực hiện công tác trợ giúp pháp lý. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được từ 01/01/2022 đến 31/12/2022; trong đó nổi bật là Sở Tư pháp đã chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy định; thực hiện tham gia tố tụng 226 vụ để bào chữa, bảo vệ cho 226 người thuộc diện TGPL. Tổng số vụ việc tham gia tố tụng thực hiện trong năm 2022 là 325 vụ việc; tổng số vụ việc kết thúc trong kỳ là 242 vụ việc, tăng 27,37 % so với cùng kỳ năm 2021 (190 vụ việc); Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã tiếp nhận 36 lượt người đến yêu cầu tư vấn pháp luật tại trụ sở Trung tâm và Chi nhánh; thụ lý 14 yêu cầu cử trợ giúp viên pháp lý tham gia đại diện ngoài tố tụng (tăng 04 vụ việc so với cùng kỳ năm 2021). Tổng số vụ việc đại diện ngoài tố tụng thực hiện trong năm 2022 là 26 vụ; tổng số vụ việc kết thúc trong kỳ là 12 vụ…. đồng thời Báo cáo cũng nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp khắc phục. Trong chương trình làm việc, Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra một số hồ sơ, nghiệp vụ trợ giúp pháp lý năm 2022.
Qua kiểm tra, thành viên Đoàn kiểm tra đã phát biểu, nêu ý kiến thảo luận nhằm làm rõ những vấn đề mà Đoàn kiểm tra quan tâm. Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Cù Thu Anh, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý -  Trưởng đoàn kiểm tra đã có một số kết luận, đánh giá cao kết quả thực hiện công tác trợ giúp pháp của tỉnh Quảng Bình. Tỉnh đã có sự quan tâm đầu tư nguồn lực cho công tác trợ giúp pháp lý; việc tham gia trợ giúp pháp lý đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định; hồ sơ lưu trữ khoa học; sự phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh trong triển khai Chương trình số 1603/CTPH-BTP-TANDTC ngày 19/5/2022 về người thực hiện TGPL trực tại Tòa án nhân dân được thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó, các nội dung hoạt động TGPL trong các chương trình mục tiêu quốc gia đều đã được triển khai đầy đủ. Đồng thời, đồng chí chỉ ra một số hạn chế như: số lượng vụ việc TGPL chưa nhiều so với đối tượng cần được TGPL trên địa bàn tỉnh, chủ yếu chỉ trong lĩnh vực hình sự; lĩnh vực dân sự, hành chính còn hạn chế; chưa phát huy có hiệu quả trách nhiệm thông tin, giới thiệu về TGPL của Phòng Tư pháp và UBND cấp xã theo quy định của Thông tư số 03/2021/TT-BTP; kinh phí cấp cho hoạt động TGPL theo các chương trình mục tiêu quốc gia còn quá ít so với yêu cầu nhiệm vụ. Đồng chí  yêu cầu Sở Tư pháp Quảng Bình, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh cần kịp thời khắc phục những khó khăn, hạn chế trong hoạt động trợ giúp pháp lý thời gian qua và tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, địa phương cũng như các văn bản của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý, tranh thủ mọi nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới.
Thu Hương - Sở Tư pháp Quảng Bình