Thông Tư Liên Tịch so 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TAND ngay 04/07/2013

Thông Tư Liên Tịch. Hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

BỘ  TƯ  PHÁP  -  BỘ CÔNG AN -
BỘ  QUỐC  PHÒNG  -  BỘ TÀI CHÍNH -
VIỆN  KIỂM  SÁT NHÂN  DÂN TỐI  CAO - 
TÒA  ÁN  NHÂN  DÂN  TỐI CAO

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

 

Số: 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP- BTC-VKSNDTC-TANDT

Hà Nội, ngày 04 tháng 7  năm 2013

 

          

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về

 trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

 

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006;

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng như sau: