Thông báo: CV số Số:127/CTGPL - VP V/v thực hiện một số công việc chuẩn bị cho công tác kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Tổ chức TGPL (06/9/1997 – 06/9/2017)

Chi tiết công văn và phụ lục đính kèm bên dưới.