Thông báo về việc ban hành Quyết định số 17/QĐ-CTGPL ngày 19 tháng 3 năm 2024 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 99/QĐ-CTGPL ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý

Cục Trợ giúp pháp lý thông báo về việc ban hành Quyết định số 17/QĐ-CTGPL ngày 19 tháng 3 năm 2024 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 99/QĐ-CTGPL ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý.

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Trân trọng!