Hội nghị triển khai công tác trợ giúp pháp lý năm 2019

Sáng 15/1, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác trợ giúp pháp lý năm 2019. Tham sự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ như Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục Công nghệ thông tin, Cục Kế hoạch - Tài chính, Học viện Tư pháp.... và đông đủ cán bộ, công chức, người lao động của Cục Trợ giúp pháp lý

Báo cáo kết quả công tác năm 2018 của Cục Trợ giúp pháp lý đã đánh giá: So với Kế hoạch công tác năm 2018 đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, tính đến hết tháng 12/2018, Cục Trợ giúp pháp lý đã triển khai thực hiện và hoàn thành 100% các nhiệm vụ trọng tâm của Cục, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng, hiệu quả công việc. Các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ từ xây dựng hoàn thiện thể chế, quản lý chỉ đạo điều hành, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các địa phương... Đến nay, có thể nói, thể chế về trợ giúp pháp lý đã cơ bản hoàn thiện. Các địa phương đã có những chuyển biến lớn trong nhận thức và chỉ đạo thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. Hầu hết các địa phương đã ban hành Kế hoạch triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và tập trung vào thực hiện vụ việc, đặc biệt là vụ việc trợ giúp pháp lý theo hình thức tham gia tố tụng. Số vụ việc tham gia tố tụng năm 2018 đã tăng 12,7% so với năm 2017. Cục đang phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xây dựng Phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý để áp dụng trong toàn quốc; nghiên cứu xây dựng đề án người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tiếp tại các cơ quan tiến hành tố tụng, trước mắt thí điểm ở Tòa án tại một số tỉnh, thành phố...
Có được kết quả nói trên là nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, đặc biệt là Thứ trưởng phụ trách Nguyễn Khánh Ngọc; sự phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ, ngành và địa phương; sự chủ động, quyết liệt của lãnh đạo Cục cùng với sự đoàn kết, nhất trí, nỗ lực sáng tạo của tập thể công chức, viên chức, người lao động trong Cục Trợ giúp pháp lý đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.