Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 Cụm thi đua số III - Bộ Tư pháp

Ngày 17/12, Cụm Thi đua số III - Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Vụ Thi đua khen thưởng, Cụm thi đua số I, Cụm thi đua số II và các đơn vị thành viên của Cụm thi đua số III.

Cụm thi đua số III khối các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có 11 thành viên gồm: Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Cục Bồi thường nhà nước; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Cục Trợ giúp pháp lý, Cục Con nuôi, Cục Bổ trợ Tư pháp; Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật.
Theo Báo cáo, năm 2020, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các đơn vị trong Cụm đã triển khai kịp thời, nghiêm túc các giải pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời, vẫn duy trì hiệu quả hoạt động chính trị, chuyên môn của đơn vị và đạt được nhiều kết quả quan trọng, duy trì và thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường đoàn kết, chăm lo tốt đời sống cho công chức, viên chức, người lao động.

 

Các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ gồm: triển khai tích cực Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng, thẩm định văn bản pháp luật, đảm bảo tính khả thi, ổn định. Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền được đẩy mạnh. Công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp đã có những chuyển biến tích cực theo hướng tăng cường quản lý của nhà nước. Công tác đăng ký biện pháp bảo đảm tiếp tục được đẩy mạnh và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về cải cách hành chính, cải cách pháp luật. Công tác trợ giúp pháp lý được triển khai đồng bộ với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật có nhiều đổi mới, hiệu quả theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Việc ứng dụng công nghệ thông tin theo yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử được đẩy mạnh thông qua việc tiếp tục duy trì Hệ thống đăng ký trực tuyến về biện pháp bảo đảm ở mức độ 4; xây dựng và triển khai ứng dụng các phần mềm chuyên ngành trong lĩnh vực thi hành án dân sự; nuôi con nuôi; luật sư; lý lịch tư pháp...trong đó chú trọng triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công mức độ 3, 4 theo yêu cầu tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP.​
 

Ngoài ra, các đơn vị của Cụm còn gắn kết với các phong trào thi đua khác như: “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Cả nước chung sức vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh  nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”… cùng các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề khác do Bộ Tư pháp phát động.​
 

Với mong muốn thúc đẩy phong trào thi đua của Cụm sẽ ngày càng thực chất và đạt kết quả cao, các đại biểu đại diện cho các đơn vị thi đua trong Cụm số III đã sôi nổi tham gia góp ý đối với Dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021 và nêu lên một số giải pháp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.
 

 
Ghi nhận và biểu dương kết quả tích cực mà Cụm thi đua số III đã đạt được trong năm vừa qua, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc lưu ý năm 2021 với những khó khăn, thách thức mới sẽ là cơ hội để khẳng định vị thế, vai trò của Bộ, ngành Tư pháp. Vì vậy, Thứ trưởng mong muốn phong trào thi đua sẽ tạo những động lực để đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn; triển khai, cá biệt hóa phong trào thi đua ở từng đơn vị và tới từng cá nhân; đảm bảo đánh giá thi đua thực chất, hiệu quả, đúng người, đúng đơn vị, tạo được sự đồng tình chung.
 

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng đã công bố quyết định Cục Con nuôi là Trưởng Cụm, Tổng Cục Thi hành án dân sự là Phó trưởng Cụm thi đua số III năm 2021.
 

Các đơn vị thuộc Cụm thi đua số III đã bỏ phiếu bình xét, suy tôn 04 đơn vị (gồm: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Cục Bồi thường nhà nước, Cục Bổ trợ Tư pháp; Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia) đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp tặng danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp” và bình xét, suy tôn 02 đơn vị (Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm) đề nghị tặng danh hiệu “Cờ thi đua Chính phủ”.