Thông báo về Quyết định số 36/QĐ-CTGPL về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Cục trợ giúp pháp lý

Cục Trợ giúp pháp lý thông báo về việc ban hành Quyết định số 36/QĐ-CTGPL ngày 22/07/2020 về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Cục trợ giúp pháp lý

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Trân trọng!